Projectes
Hidràulica

Plans de Gestió del Risc d’Inundació i Sistemes d’Alerta Primerenca d’Inundació

captura_plataforma_SAPI-ABM-ingenieria-hidraulica

Elaboració de Plans de Gestió del Risc d’Inundació i implantació i posta en marxa dels Sistemes d’Alerta Primerenca d’Inundació (SAPI), com a elements de gestió del risc d’inundació en activitats vulnerables.

Els PGRI

Els Plans de Gestió del Risc d’Inundació (PGRI) defineixen com gestionar el risc d’inundació en cas d’avingudes d’àmbits consolidats, ja sigui mitjançant mesures preventives o eines que permeten la monitorització i control de la situació d’emergència amb l’objectiu de prevenir i minimitzar els possibles efectes i/o danys que es puguin ocasionar durant l’episodi de pluja i/o d’avinguda d’algun curs fluvial. Un Pla de Gestió del Risc d’Inundació (PGRI) recull l’anàlisi hidràulica i la definició del Sistema d’Alerta Primerenca d’Inundació (SAPI).

Aquests treballs tenen com a objectiu principal el disseny, la implantació i la posta en marxa dels Sistemes d’Alerta Primerenca d’Inundació (SAPI) necessaris com a mesura de gestió i d’autoprotecció del risc d’inundació i per prevenir possibles danys.

 

Els PGRI en l’àmbit dels càmpings

Concretament, les activitats de càmping tenen l’obligatorietat de disposar d’aquest pla segons es requereix en la disposició addicional dinovena de la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres, la qual determina que per poder mantenir l’activitat dels càmpings que es trobin en zones de risc d’inundació és necessari elaborar el Pla de Gestió del Risc d’Inundació i, si s’escau, executar les mesures correctores que siguin necessàries per a prevenir els danys.

Des d’ABM elaborem els PGRI de manera estricta d’acord amb els criteris tècnics i recomanacions definides per les administracions competents, que són l’Agència Catalana de l’Aigua  i Protecció Civil. Tots i cadascun dels PGRI’s compleixen amb la normativa i criteris vigents.

 

Fases del Pla de Gestió de Risc d’Inundació

Cada PGRI avalua en primera instància el risc d’inundació dels terrenys de les instal·lacions del càmping (o zones consolidades), a partir dels resultats de models hidrològicshidràulics que s’elaboren per a simular les avingudes i/o episodis de pluja intensa.
A partir de la caracterització i avaluació del risc d’inundació, es defineix la proposta de SAPI que seria necessari implantar en l’àmbit d’interès per a la gestió del risc d’inundació i per tal de minimitzar els possibles efectes i/o danys que es pugui ocasionardurant episodis de pluja.

 

El SAPI

El Sistema d’Alerta Primerenca d’Inundació (SAPI) és una plataforma informàtica que permet controlar i gestionar la situaciód’emergència en cas d’inundació. Aquest sistema integra un conjunt de dades hidrometeorològiques captades per diversesfonts d’informació. El sistema pronostica la possible inundació i avisa amb temps suficient per a efectuar una evacuació humana segura i correcta.

Per tal de dissenyar un SAPI robust i coherent és necessari que prèviament s’estudiï el comportament hidràulic del curs fluvialque pot inundar l’àmbit objecte de protecció mitjançant modelitzacions hidràuliques.

Els models hidràulics permeten analitzar i calcular la velocitat de l’ona d’avinguda del curs fluvial, facilitant així la definició de diversos nivells d’alerta associats a uns llindars per cadascuna de les dades hidrometeorològiques rebudes al sistema.

 

Proposta i disseny del Sistema d’Alerta Primerenca

El SAPI que implementem des d’ABM s’alimenta de les dades públiques recollides per diversos instruments com són les Estacions d’Aforament de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), els sensors de pluja del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) i de l’Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), el radar meteorològic de Catalunya (XRAD), les previsions de models meteorològics (IFS-HRES del Centre Europeu per a la Predicció Meteorològica a Mitjà Termini) i els avisos oficials del SMC i AEMET.
Aquests instruments permeten activar avisos preventius a mitjà termini (fins a 3 dies vista), a curt termini (2 hores vista) i a molt curt termini (inferior a 2 hores vista).

Alhora, en el Pla es defineix la ruta o rutes d’evacuació possibles en cas d’inundació i estableix el temps d’evacuació d’acord amb la metodologia establerta en la Nota Tècnica de Prevenció “NTP 436: Cálculo estimativo de vías y tiempos de evacuación”.

A partir de la informació hidrometeorològica monitoritzada i el temps d’evacuació obtingut,  es defineixen 3 nivells d’avís d’alerta (Pre-alerta, Alerta i Emergència), els quals permeten gestionar de forma evolutiva la situació d’emergència.

Cadascun d’aquests nivells d’alerta és associat a un seguit d’actuacions i/o mesures de prevenció que quedaran regulades i establertes en el corresponent Pla d’Autoprotecció de l’activitat (en el cas de càmpings) o en el Document Únic de Protecció Civil – DUPROCIM (en el cas de nuclis urbans).

 

Avantatges de la implantació d’un Sistema d’Alerta Primerenca

La implantació d’un Sistema d’Alerta Primerenca permet monitoritzar i preveure el comportament dels cursos fluvials que presentin risc d’inundació i, en cas d’activació d’algun nivell d’alerta, permet la recepció d’aquest avís i la gestió de la situacióamb les accions i mesures preventives definides en el Pla de Gestió del Risc d’Inundació. En cas d’emergència, el SAPI pot garantir una correcta i segura evacuació dels usuaris i personal del càmping.

 

El visor web Flood risk CÀMPING Cat

A ABM estem implementant el visor webFlood risk CÀMPING Cat” com a eina de consulta per tal d’identificar quins càmpingses troben en zona de risc d’inundació, i en quin grau es troben afectats per la nova instrucció tècnica de Protecció Civil (ref: PAU_02_v02_21).

Aquest visor, representa gràficament la situació geogràfica dels càmpings de Catalunya (Federació Catalana de Càmpings)amb la superposició de les diverses zones inundables, les condicions de risc i les diferents situacions de risc que considera Protecció Civil en la nova instrucció.

 

Característiques del SAPI

El SAPI que implanta ABM és l’ARGOS-SITE i és un producte desenvolupat per l’empresa HYDS. La implantació s’efectua de forma conjunta amb ABM i s’adapta i personalitza per a cada client. El SAPI permet als gestors dels càmpings visualitzar i consultar tota aquesta informació de forma integrada mitjançant una aplicació web, que és l’eina que facilita la gestió en el cas de l’emergència.

La proposta de SAPI és adaptativa i si el client ho demana pot incloure dades complementàries. A més, el SAPI permet calibrar els nivells d’avís d’alerta considerant els registres que el programa recull durant un període concret en el temps.

En determinats casos, i segons les peticions de cada client, és possible instal·lar nous sensors de nivell d’aigua propis. Això permetrà monitoritzar de forma més precisa les avingudes en temps real i, per tant, proporcionar informació més detallada als gestors de l’equipament, fet que aporta una capa addicional de concreció al SAPI.

 

Casos d’èxit d’empreses en els que ABM està aplicant el PGRI + SAPI

En aquests moments hem treballat i treballem per a més de 25 càmpings preparant Plans de Gestió del Risc d’Inundació i Sistemes d’Alerta Primerenca d’Inundació. També hem elaborat Plans de Gestió de Risc d’Inundació per a empreses distribuïdores i industrials, així com per l’administració municipal.

Característiques

Possibilitats de personalització segons els requisits de cada client.
Possibilitats d’integrar les dades a la web i a la app desenvolupada.
Calibració dels nivells d’avisos.
Monitorització de les avingudes en temps real.

Altres projectes
Subscriu-te
Rep per correu electrònic totes les novetats d'ABM i coneix els darrers projectes on hem treballat

Subscriu-te
Rep per correu electrònic totes les novetats d'ABM i coneix els darrers projectes on hem treballat

×ATENCIÓ: Cookies no configurades en l'idioma actual. Revisa la teva configuració al plugin, gràcies!