Enginyeria civil

Direcció de les obres de condicionament de la carretera GIV-6701 a Madremanya, amb via verda lateral

Direcció de les obres per l’execució del condicionament de la carretera GIV-6701 i via verda lateral des de l’accés al nucli urbà de Madremanya fins al límit de terme municipal.

La carretera GIV-6701 forma part de la xarxa viària local de les comarques gironines, de la qual n’és titular la Diputació de Girona , i uneix els nuclis de Bordils, Sant Martí Vell, Madremanya, Monells i Corçà.

Actualment tota la carretera ja ha estat condicionada, llevat del tram inicial, afectat per la futura construcció de la variant de Bordils, i del tram entre Madremanya i Monells. El projecte, redactat l’any 2019, inclou el condicionament d’aquest tram, juntament amb la construcció d’una nova via verda lateral paral·lela a la carretera.

En el tram que correspon al T.M. de Madremanya la carretera tenia en general una amplada inferior als 5 metres i un traçat amb corbes de radi reduït i pendents de fins el 8,0%.

L’objectiu del projecte va ser aconseguir millorar tot aquest tram, que té una llargada de 2,1 quilòmetres, dins l’objectiu més genèric d’obtenir una xarxa viària local amb les característiques fixades pel Pla Zonal de carreteres de la Diputació de Girona, que són les que indica el Pla d’Infraestructures del Transport de Catalunya i alhora projectar la construcció d’un nou tram de via verda que discorrerà en paral·lel a la mateixa carretera.

Característiques de les obres de condicionament de la carretera de Madremanya

El projecte de condicionament de la carretera entre Madremanya i Monells incloïa la millora del traçat en planta, l’ampliació de la calçada de la carretera fins a 7,0 metres d’amplada, amb dos carrils de circulació de 3,0 metres d’amplada, dos vorals de 0,5 metres, i amb bermes de 0,5 metres en ambdós costats. El traçat en planta i alçat es va ajustar tant en sentit longitudinal com en sentit transversal per tal de poder maximitzar l’aprofitament de la calçada actual. La velocitat de disseny de projecte ha estat 60 km/h.

La secció de la carretera es planteja amb una capa de subbase artificial de 30 cm amb un gruix de mescla bituminosa de 10 cm (5+5), sobre una esplanada E2 construïda amb materials de préstec.

Es va preveure revegetar tots els nous talussos generats per les obres, tant de la carretera com del carril bici, mitjançant l’estesa de 30 cm de terra vegetal procedent de la pròpia obra que garantirà la viabilitat dels treballs d’hidrosembra posteriors, amb espècies adaptades climàticament a la zona.

S’ha previst plantar exemplars d’alzina o de roure martinenc, en els talussos que tinguin més de 3 metres d’ocupació en planta, amb una densitat de 600 unitat/hectàrea i plantar espècies arbustives com la ginesta i el romaní, amb una densitat de 600 peus/hectàrea formant agrupacions de 4-5 peus.

Un nou tram de via verda entre Madremanya i Monells

Alhora, el projecte també preveu la construcció d’una nova via verda paral·lela a la carretera, però adaptant-se al terreny existent, la qual ha estat promoguda pels Ajuntaments de Madremanya i Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura.

La nova via ciclista es concep per al pas de vianants i ciclistes i per tant es tractarà com un camí verd. El camí verd és una via «multi usos» reservada per a persones que es desplacen sense motorització, el qual té un traçat independent del de les vies principals.

Així, atès que el seu traçat és totalment independent del de la xarxa viària i que sovint es troben en plena natura, els camins verds estan destinats a una gran varietat d’usuaris: ciclistes, vianants, persones amb mobilitat reduïda, patinadors, etc.

La solució del traçat de la nova via verda s’ha adoptat d’acord amb els criteris establert per la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat Terrestre  en el “Manual per al disseny de vies ciclistes” i d’acord amb els serveis tècnics la Diputació de Girona.

Per a la definició de la nova via ciclista, s’ha adoptat una velocitat de projecte de 20 km/h. Així mateix, en interseccions i en els trams d’accés a estructures s’hi apliquen criteris específics de reducció de velocitat.

El radi mínim de gir d’una corba en una via ciclista depèn de la velocitat de la bicicleta, del peralt de la corba i del coeficient de lliscament. Tenint en compte que es pavimentarà en gran part del seu traçat, s’ha adoptat un radi mínim de gir de 10 m.

Inclinacions del tram de via verda

Les inclinacions longitudinals superiors al 5% no són gaire recomanables a les vies pedalables, tant perquè les ascensions són dificultoses per a la gran majoria de ciclistes com perquè les baixades són perilloses per l’augment de velocitat que experimenten les bicicletes. Tanmateix, en aquest cas, tenint en compte la morfologia del terreny, per la definició de les rasants de la via ciclista no s’ha pogut complir amb aquestes prescripcions de longituds màximes per trams amb rampes superiors al 5%. Ajustant al màxim el traçat i la definició longitudinal de la via ciclista a les característiques orogràfiques del terreny el pendent màxim ha arribat al 11,9%.

S’ha projectat una inclinació transversal cap a un o altre costat de la via de manera que s’evacuï amb facilitat l’aigua superficial. Normalment es recomana que la inclinació transversal de la via ciclista sigui del 2%. En revolts circulars, la inclinació transversal coincidirà amb el peralt de la corba.

Segons les recomanacions del manual s’ha establert una amplada mínima de 2,50 metres en tot el recorregut. S’ha previst pavimentar la via verda mitjançant l’estesa i compactació d’una capa de 20 cm de tot-ú, sobre la qual s’estendrà i compactarà una capa de 10 cm de sòl ciment. L’esplanada de la via verda es construirà mitjançant l’estesa i compactació en tongades de 0,25 metres com a màxim, de 0,50 metres de sòl de préstec.

Drenatge del tram de via verda

El drenatge longitudinal de la via verda es resoldrà mitjançant cunetes al peu del desmunt o del terraplè. Es projecten dos tipologies de cunetes, en funció del cabal a desguassar i del pendent: CTT-15 en terres, d’1,5 m d’amplada i 0,33 m de profunditat i la CTT-20 en terres, de 2 m d’amplada i 0,50 m de profunditat.

S’han projectat noves obres transversals de drenatge longitudinal (OTDL) mitjançant tubs de formigó vibro premsat de 600 mm de diàmetre mínim, i passos salvacunetes en els creuaments amb camins, amb tubs de formigó vibro premsat de 400 mm de diàmetre mínim.

La senyalització vertical i horitzontal de la nova via verda es disposarà d’acord amb el “Manual de senyalització per a vies ciclistes” de la Generalitat de Catalunya.

S’han projectat proteccions per al usuaris de la via verda en els trams amb desnivells importants. En els trams en terraplè es col·locaran baranes de fusta d’1,40 metres d’alçada, amb muntants cada 2 metres i 3 travessers. La barana es recolzarà al terreny encastada en un dau de formigó.

En els encreuaments amb camins i accessos a finques, es col·locaran baranes abatibles de fusta a la via verda. Es col·locaran dues barreres, de longitud equivalent a la meitat de l’amplada de la via verda, ubicades una a cada costat formant una xicana, a una distància de 3 metres entre elles, i a 5 metres de l’encreuament.

El Ple de la Diputació de Girona, celebrat el dia 17 de desembre de 2019, va aprovar definitivament el Projecte de condicionament d’un tram de la carretera GIV-6701, de Bordils a Corçà per Madremanya, terme municipal de Madremanya.

L’execució de les obres definides en el projecte va ser adjudicada, en data 23 d’octubre de 2020, a l’empresa Construccions Rubau, SA per un import d’1.122.824,11 euros, IVA inclòs.

Les obres es van iniciar el mes de gener de 2021 amb un termini previst d’execució de 5 mesos.

Casos d’èxit relacionats amb l’enginyeria civil

Aquesta és una de les nombroses actuacions que ABM ha desenvolupat i projectat en l’àmbit de l’enginyeria civil  en suport del territori, alguns altres exemples de projectes de vies verdes que podem trobar a la web són la connexió per a vianants i bicicletes entre el nucli urbà i la urbanització Santa Coloma Residencial, la nova via verda que des de Bescanó arribarà fins a Sant Gregori i des d’allà fins a Girona, o bé tot el nou tram de via verda de la Ruta del Ter entre Sant Joan de les Abadesses i Llanars.

Trajectòria d’ABM en l’enginyeria

Des de la seva fundació, a l’any 2000, a ABM hem planificat més de 300 quilòmetres de nous carrils bici i hem projectat més de 160 km de noves vies verdes. La vocació de servir el territori i a les persones que hi habiten és un dels motors que impulsen les nostres accions.

Característiques

Longitud d’actuació: 3,85 km
Secció tipus carretera: 6/7 (carrils 3,00m + vorals 0,50m)
Amplada via verda: 2,50 metres
Paviment de mescla bituminosa en calent: 6.720 t
Pressupost de l’actuació: 1.987.402,75 € (sense IVA)

Client: Diputació de Girona
Any: 2018-2019
Madremanya – Monells

Altres projectes
Subscriu-te
Rep per correu electrònic totes les novetats d'ABM i coneix els darrers projectes on hem treballat
  • ABM SERVEIS D'ENGINYERIA I CONSULTING, S.L. com a responsable del tractament tractarà les teves dades amb la finalitat d’enviar-te la nostra newsletter. Pots accedir, rectificar i suprimir les teves dades, així com exercir altres drets consultant la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la nostra
    Política de Privacitat

Subscriu-te
Rep per correu electrònic totes les novetats d'ABM i coneix els darrers projectes on hem treballat
  • ABM SERVEIS D'ENGINYERIA I CONSULTING, S.L. com a responsable del tractament tractarà les teves dades amb la finalitat d’enviar-te la nostra newsletter. Pots accedir, rectificar i suprimir les teves dades, així com exercir altres drets consultant la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la nostra
    Política de Privacitat

×ATENCIÓ: Cookies no configurades en l'idioma actual. Revisa la teva configuració al plugin, gràcies!